Toelichtingen bij de wetgeving

Om de wetgeving te verduidelijken biedt PreventLex dossiers die een onderdeel van de wetgeving verduidelijken en uitleggen.

Onder de titel Focus op ... biedt elk dossier op een 16tal pagina's informatie over de achtergrond van de wetgeving en de verplichtingen van de werkgever. Elk dossier is beschikbaar in formaat pdf. Onderstaand overzicht somt alle titels op.

De codex bepaalt enerzijds hoe de externe dienst georganiseerd wordt en anderzijds op welke wijze de samenwerking tussen de externe dienst en de werkgever moet verlopen. Het basisprincipe daarbij is dat welzijn op het werk een multidisciplinaire benadering vergt waarbij de interne en externe dienst elkaar aanvullen en versterken. 

Op 2 juni 2017 verschenen de 10 wetboeken van de Codex Welzijn op het werk in het Staatsblad. De oude Codex KB's zijn opgeheven. Het dossier Focus op de Codex Welzijn op het werk geeft een overzicht van de totstandkoming van de 10 wetboeken en maakt de vergelijking met de oude teksten.

Elektromagnetische velden kunnen verscheidene gezondheidsrisico's met zich meebrengen. De blootstelling aan elektromagnetische velden moet daarom beperkt worden.

Jonge werknemers zijn vaak onervaren en daardoor kwetsbaar. Specifieke bepalingen zorgen ervoor dat jongeren extra bescherming krijgen op het werk. 

De Belgische wetgeving inzake de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van biologische agentia op het werk heeft zich vooral ontwikkeld op basis van Europese initiatieven. De bepalingen werden stap voor stap geïntegreerd in de bestaande Belgische reglementering.

In de wet en de codex welzijn op het werk zijn verscheidene bepalingen terug te vinden over het melden en registreren van arbeidsongevallen. Deze bepalingen zijn erop gericht om te vermijden dat dergelijke arbeidsongevallen zich in de toekomst opnieuw zullen voordoen. 

Het onthaal van nieuwe werknemers is een algemene verplichting die niet enkel geldt voor welzijn op het werk. Dat betekent dan ook dat deze verplichting zowel voortvloeit uit de arbeidsreglementering in het algemeen als meer specifiek uit de wetgeving welzijn op het werk.

Eerstehulpverlening op het werk is een noodzaak want als er een ongeval gebeurt of indien iemand onwel wordt, is het kwestie van snel en efficiënt in te grijpen. Maar hoe moet de organisatie van de eerste hulp op het werk er uitzien? Wat is wettelijk verplicht? 

De bepalingen over nacht- en ploegenwerk maken reeds lange tijd deel uit van de regelgeving in het kader van de arbeids- en rusttijden. De specifieke bepalingen over welzijn op het werk en de toevoeging aan de Codex welzijn op het werk zijn er gekomen naar aanleiding van een Europese richtlijn.

Collectieve beschermingsmiddelen (cbm’s) zijn technische middelen die een risico afschermen van de personen die mogelijk aan dit gevaar worden blootgesteld. Ze mogen niet worden verward met persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s).

De bepalingen over moederschapsbescherming kennen reeds een lange historiek en zijn even oud als de arbeidswetgeving. Tijdens de laatste decennia zijn deze sterk geëvolueerd vooral onder invloed van de Europese reglementering.

De werkgever moet in het kader van het beleid welzijn op het werk, een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten en de opdrachten en de taken van de dienst bepalen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen of Pbm’s kunnen enkel gebruikt worden wanneer de risico’s niet kunnen verwijderd worden aan de bron of onvoldoende kunnen beperkt worden met maatregelen, methodes of procedures in de werkorganisatie of door collectieve beschermingsmiddelen.

De regelgeving over elektrische installaties staat verspreid over het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties en de Codex welzijn op het werk.

Het rookverbod op de werkplek houdt in dat elke werknemer het recht heeft om over rookvrije lucht te beschikken in alle ruimten waar hij tewerkgesteld is of toegang toe heeft in het kader van zijn werk.

Pagina's