Toelichtingen bij de wetgeving

Om de wetgeving te verduidelijken biedt PreventLex dossiers die een onderdeel van de wetgeving verduidelijken en uitleggen.

Onder de titel Focus op ... biedt elk dossier op een 16tal pagina's informatie over de achtergrond van de wetgeving en de verplichtingen van de werkgever. Elk dossier is beschikbaar in formaat pdf. Onderstaand overzicht somt alle titels op.

Het is aan de werkgever om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen. Het voorzien van aangepaste arbeidsplaatsen vormt daarin een belangrijk onderdeel. 

Werkgevers zijn verplicht om een beleid op te stellen rond de blootstelling aan warmte en koude. Een blootstelling aan extreme thermische omgevingsfactoren kan immers ernstige gevolgen hebben. 

Heel wat werknemers werken dag in dag met een beeldscherm. Voor beeldschermwerk gelden specifieke wettelijke bepalingen. Sinds 1 januari 2016 is het gezondheidstoezicht niet meer verplicht voor beeldschermwerkers. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de meest recente versie van Focus op beeldschermwerk

Stress, pesten, agressie, enz. zijn psychosociale risico's en moeten verplicht worden aangepakt door de werkgever. Verschillende actoren zoals de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon zijn betrokken bij het beleid psychosociale risico's.

Het koninklijk besluit van april 2014 heeft heel wat wijzigingen met zich meegebracht. Het vertrouwde artikel 52 uit het ARAB is bijna verdwenen en de organisatie van de brandpreventie in de bedrijven onderging een grondige verandering. Het dossier Focus op brandpreventie zet de verplichtingen voor de werkgever op een rijtje.

De bepalingen over het preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009. De wetgeving verplicht de werkgever om een preventief alcohol- en drugbeleid op te zetten aangepast aan het bedrijf. Focus op het preventief alcohol- en drugbeleid geeft verdere toelichting bij de verscheidene verplichtingen.

Het overleg in een onderneming over welzijn op het werk verloopt via het comité preventie en bescherming op het werk (pbw). Dot dossier besteedt aandacht aan de krachtlijnen van de wetgeving terzake.

Titel I.4 Gezondheidstoezicht van de codex kan beschouwd worden als het kader dat de algemene principes inzake het gezondheidstoezicht van de werknemers samenbrengt. Deze principes bestrijken een ruime waaier aan bepalingen die in het dossier Focus op het gezondheidstoezicht zijn samengebracht in de verplichtingen voor de werkgevers, het verloop van het gezondheidstoezicht en de gevolgen. Het dossier is bijgewerkt met inbegrip van de bepalingen over het re-integratietraject en aangepast naar de nieuwe Codex welzijn op het werk.

De wetgeving bevat heel wat bepalingen die verduidelijken welke deskundigheden en opleiding vereist is voor preventieadviseur. Deze Focus schetst kort de historiek en verduidelijkt dan de verschillende verplichtingen.

De codex omvat een aantal bepalingen die de blootstelling aan trillingen op de werkplek regelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen trillingen die overgebracht worden op het ganse lichaam (lichaamstrillingen) of trillingen die een effect hebben op de handen en armen (hand-arm trillingen). 

Verschillende risicofactoren zorgen ervoor dat het manueel hanteren van lasten gevaarlijk is en de kans op letsel vergroot. De wetgeving verplicht de werkgever om het risico op manueel hanteren van lasten te analyseren en de gepaste preventiemaatregelen te nemen.

Lawaai is een belangrijk beroepsrisico. Daarom zijn er heel wat wettelijke bepalingen die blootstelling aan lawaai op de werkplek inperken.

De Belgische wetgeving inzake de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk heeft zich vooral ontwikkeld op basis van Europese initiatieven. De bepalingen werden stap voor stap geïntegreerd in de bestaande Belgische reglementering. Met de CLP-verordening onderging deze regelgeving heel wat wijzigingen. Deze zijn verwerkt in de meest recente versie van Focus op chemische agentia op het werk.  

De thematische toelichting Focus op stagiairs belicht de wetgeving terzake. Wat is het wetgevend kader? Welke krachtlijnen bevat de wetgeving? Wat zijn de verplichtingen voor de betrokkenen?

Werken met derden houdt extra risico's in. Werknemers van aannemers en onderaannemers zijn immers minder vertrouwd met de omstandigheden en de omgeving van het bedrijf waar ze werkzaamheden gaan uitoefenen. Daarom zijn er specifieke wettelijke bepalingen voor dit type van werkzaamheden. De bepalingen houden verplichtingen in zowel voor de opdrachtgever als voor de (onder)aannemer.

Pagina's