Toelichtingen bij de wetgeving

Om de wetgeving te verduidelijken biedt preventLex dossiers die telkens toelichting geven bij een titel uit de Codex welzijn op het werk.

Onder de titel Focus op ... biedt elk dossier op een 16tal pagina's informatie over de achtergrond van de wetgeving en de verplichtingen van de werkgever. Elk dossier is beschikbaar in formaat pdf. Onderstaand overzicht somt alle titels op. Sinds de verschijning van de gecoördineerde codex in juni 2017 wordt er gewerkt aan de bijwerking van de verschillende dossiers. De dossiers zijn nu ook genummerd volgens de Codex. De bijgewerkte dossiers kan u dus makkelijk herkennen in onderstaand overzicht aangezien deze telkens beginnen met de referentie naar de Codex.

Op 2 juni 2017 verschenen de 10 wetboeken van de Codex Welzijn op het werk in het Staatsblad. De oude Codex KB's zijn opgeheven. Het dossier Focus op de Codex Welzijn op het werk geeft een overzicht van de totstandkoming van de 10 wetboeken en maakt de vergelijking met de oude teksten.

Het dynamisch riscobeheersingssysteem is een begrip in de wetgeving over welzijn op het werk. Maar wat houdt het precies in? En wat zijn de belangrijkste verplichtingen bij het implementeren van een dynamisch risciobeheersingssysteem?

Het onthaal van nieuwe werknemers is een algemene verplichting die niet enkel geldt voor welzijn op het werk. Dat betekent dan ook dat deze verplichting zowel voortvloeit uit de arbeidsreglementering in het algemeen als meer specifiek uit de wetgeving welzijn op het werk.

Stress, pesten, agressie, enz. zijn psychosociale risico's en moeten verplicht worden aangepakt door de werkgever. Verschillende actoren zoals de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon zijn betrokken bij het beleid psychosociale risico's.

Titel I.4 Gezondheidstoezicht van de codex kan beschouwd worden als het kader dat de algemene principes inzake het gezondheidstoezicht van de werknemers samenbrengt. Deze principes bestrijken een ruime waaier aan bepalingen die in het dossier Focus op het gezondheidstoezicht zijn samengebracht in de verplichtingen voor de werkgevers, het verloop van het gezondheidstoezicht en de gevolgen. Het dossier is bijgewerkt met inbegrip van de bepalingen over het re-integratietraject en aangepast naar de nieuwe Codex welzijn op het werk.

Eerstehulpverlening op het werk is een noodzaak want als er een ongeval gebeurt of indien iemand onwel wordt, is het kwestie van snel en efficiënt in te grijpen. Maar hoe moet de organisatie van de eerste hulp op het werk er uitzien? Wat is wettelijk verplicht? 

In de wet en de codex welzijn op het werk zijn verscheidene bepalingen terug te vinden over het melden en registreren van arbeidsongevallen. Deze bepalingen zijn erop gericht om te vermijden dat dergelijke arbeidsongevallen zich in de toekomst opnieuw zullen voordoen. 

De werkgever moet in het kader van het beleid welzijn op het werk, een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten en de opdrachten en de taken van de dienst bepalen. 

De codex bepaalt enerzijds hoe de externe dienst georganiseerd wordt en anderzijds op welke wijze de samenwerking tussen de externe dienst en de werkgever moet verlopen. Het basisprincipe daarbij is dat welzijn op het werk een multidisciplinaire benadering vergt waarbij de interne en externe dienst elkaar aanvullen en versterken. 

De wetgeving bevat heel wat bepalingen die verduidelijken welke deskundigheden en opleiding vereist is voor preventieadviseur. Deze Focus schetst kort de historiek en verduidelijkt dan de verschillende verplichtingen.

Externe diensten voor technische controles voeren in opdracht van de werkgever controles uit van uitrusting, machines of toestellen. De controles worden opgelegd door de wetgeving welzijn op het werk. 

Het overleg in een onderneming over welzijn op het werk verloopt via het comité preventie en bescherming op het werk (pbw). Dot dossier besteedt aandacht aan de krachtlijnen van de wetgeving terzake.

Het is aan de werkgever om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen. Het voorzien van aangepaste arbeidsplaatsen vormt daarin een belangrijk onderdeel. 

De regelgeving over elektrische installaties staat verspreid over het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties en de Codex welzijn op het werk.

Sinds enkele jaren is er heel wat gewijzigd op het vlak van brandpreventie.  Het vertrouwde artikel 52 uit het ARAB is bijna verdwenen en de organisatie van de brandpreventie in de bedrijven onderging een grondige verandering. Het dossier Focus op brandpreventie zet de verplichtingen voor de werkgever op een rijtje zoals ze uitgetekend zijn in de Codex, Boek III, Titel 3.

Pagina's