Toelichtingen bij de wetgeving

Om de wetgeving te verduidelijken biedt preventLex dossiers die telkens toelichting geven bij een titel uit de Codex welzijn op het werk.

Onder de titel Focus op ... biedt elk dossier op een 16tal pagina's informatie over de achtergrond van de wetgeving en de verplichtingen van de werkgever. Elk dossier is beschikbaar in formaat pdf. Onderstaand overzicht somt alle titels op. Sinds de verschijning van de gecoördineerde codex in juni 2017 wordt er gewerkt aan de bijwerking van de verschillende dossiers. De dossiers zijn nu ook genummerd volgens de Codex. De bijgewerkte dossiers kan u dus makkelijk herkennen in onderstaand overzicht aangezien deze telkens beginnen met de referentie naar de Codex.

Ladders, steigers, ... het zijn maar enkele arbeidsmiddelen die courant gebruikt worden om werken op hoogte uit te voeren. In de wetgeving zijn verschillende bepalingen terug te vinden die dit soort werk regelen.

Werkgevers zijn verplicht om een beleid op te stellen rond de blootstelling aan warmte en koude. Een blootstelling aan extreme thermische omgevingsfactoren kan immers ernstige gevolgen hebben. 

Lawaai is een belangrijk beroepsrisico. Daarom zijn er heel wat wettelijke bepalingen die blootstelling aan lawaai op de werkplek inperken.

De codex omvat een aantal bepalingen die de blootstelling aan trillingen op de werkplek regelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen trillingen die overgebracht worden op het ganse lichaam (lichaamstrillingen) of trillingen die een effect hebben op de handen en armen (hand-arm trillingen). 

De kunstmatige optische straling omvatten ultraviolette straling, zichtbare straling, infrarode straling en lasers. 

Elektromagnetische velden kunnen verscheidene gezondheidsrisico's met zich meebrengen. De blootstelling aan elektromagnetische velden moet daarom beperkt worden.

De Belgische wetgeving inzake de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk heeft zich vooral ontwikkeld op basis van Europese initiatieven. De bepalingen werden stap voor stap geïntegreerd in de bestaande Belgische reglementering. 

De Belgische wetgeving inzake de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van biologische agentia op het werk heeft zich vooral ontwikkeld op basis van Europese initiatieven. De bepalingen werden stap voor stap geïntegreerd in de bestaande Belgische reglementering.

Heel wat werknemers werken dag in dag met een beeldscherm. Voor beeldschermwerk gelden specifieke wettelijke bepalingen. Sinds 1 januari 2016 is het gezondheidstoezicht niet meer verplicht voor beeldschermwerkers. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de meest recente versie van Focus op beeldschermwerk

Collectieve beschermingsmiddelen (cbm’s) zijn technische middelen die een risico afschermen van de personen die mogelijk aan dit gevaar worden blootgesteld. Ze mogen niet worden verward met persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s).

Persoonlijke beschermingsmiddelen of Pbm’s kunnen enkel gebruikt worden wanneer de risico’s niet kunnen verwijderd worden aan de bron of onvoldoende kunnen beperkt worden met maatregelen, methodes of procedures in de werkorganisatie of door collectieve beschermingsmiddelen.

De bepalingen over het preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009. De wetgeving verplicht de werkgever om een preventief alcohol- en drugbeleid op te zetten aangepast aan het bedrijf. Focus op het preventief alcohol- en drugbeleid geeft verdere toelichting bij de verscheidene verplichtingen.

Jonge werknemers zijn vaak onervaren en daardoor kwetsbaar. Specifieke bepalingen zorgen ervoor dat jongeren extra bescherming krijgen op het werk. 

Verschillende risicofactoren zorgen ervoor dat het manueel hanteren van lasten gevaarlijk is en de kans op letsel vergroot. De wetgeving verplicht de werkgever om het risico op manueel hanteren van lasten te analyseren en de gepaste preventiemaatregelen te nemen.

De bepalingen over moederschapsbescherming kennen reeds een lange historiek en zijn even oud als de arbeidswetgeving. Tijdens de laatste decennia zijn deze sterk geëvolueerd vooral onder invloed van de Europese reglementering.

Pagina's