Toelichtingen bij de wetgeving

Om de wetgeving te verduidelijken biedt preventLex dossiers die telkens toelichting geven bij een titel uit de Codex welzijn op het werk.

Onder de titel Focus op ... biedt elk dossier op een 16tal pagina's informatie over de achtergrond van de wetgeving en de verplichtingen van de werkgever. Elk dossier is beschikbaar in formaat pdf. Onderstaand overzicht somt alle titels op. Sinds de verschijning van de gecoördineerde codex in juni 2017 wordt er gewerkt aan de bijwerking van de verschillende dossiers. De dossiers zijn nu ook genummerd volgens de Codex. De bijgewerkte dossiers kan u dus makkelijk herkennen in onderstaand overzicht aangezien deze telkens beginnen met de referentie naar de Codex.

De bepalingen over nacht- en ploegenwerk maken reeds lange tijd deel uit van de regelgeving in het kader van de arbeids- en rusttijden. De specifieke bepalingen over welzijn op het werk en de toevoeging aan de Codex welzijn op het werk zijn er gekomen naar aanleiding van een Europese richtlijn.

Het rookverbod op de werkplek houdt in dat elke werknemer het recht heeft om over rookvrije lucht te beschikken in alle ruimten waar hij tewerkgesteld is of toegang toe heeft in het kader van zijn werk.

De thematische toelichting Focus op stagiairs belicht de wetgeving terzake. Wat is het wetgevend kader? Welke krachtlijnen bevat de wetgeving? Wat zijn de verplichtingen voor de betrokkenen?

Uitzendwerk houdt verhoogde risico's in. De wetgeving over uitzendwerk is geënt op de specifieke situatie van uitzendkrachten. Het KB bevat bepalingen die vooral de informatie-uitwisseling regelen, de organisatie van het gezondheidstoezicht en het onthaal regelen.

Werken met derden houdt extra risico's in. Werknemers van aannemers en onderaannemers zijn immers minder vertrouwd met de omstandigheden en de omgeving van het bedrijf waar ze werkzaamheden gaan uitoefenen. Daarom zijn er specifieke wettelijke bepalingen voor dit type van werkzaamheden. De bepalingen houden verplichtingen in zowel voor de opdrachtgever als voor de (onder)aannemer.

Pagina's