Wat is recent gewijzigd in preventLex? 2019

Chronologisch overzicht met de aanpassingen aan de teksten op preventLex (2019).

In de tabel staat de titel van het wijzigingsbesluit (wet, koninklijk of ministerieel besluit) dat de wijziging doorvoerde en de datum waarop het verscheen in het Belgisch Staatsblad. Verder vindt u een korte toelichting over de aanpassingen en eventueel een link naar prevent.be met verdere informatie. Tot slot is er de link naar de gecoördineerde tekst, dit is de tekst op preventLex waarin de aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Deze tabel biedt een overzicht van wijzigingen in 2019.

Datum Besluit Toelichting Link naar gecoördineerde tekst
18.12.2019

KB van 9 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen en van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers

 • Dit KB heeft o.m. wijzigingen aangebracht in het KB met de lijst van beroepsziekten en hierin aanpassingen doorgevoerd i.v.m. de blootstellingscriteria voor asbestgerelateerde ziekten.
 • Aanpassing van de bijlage

  Meer info
   
KB van 28 maart 1969
18.12.2019 Bericht van 9 december 2019. - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2020
Bericht van 11 december 2019. - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling - jaar 2020
 • Aanpassing van de bedragen voor de heffingen i.f.v. de retributies voor het FANC
 • Het bericht van 9 december 2019 voert aanpassingen door in art. 30bis/4 van de wet van 15 april 1994
 • Het bericht van 11 december 2019 vervangt de bijlage van het KB van 27 oktober 2009

Wet van 15 april 1994

KB van 27 oktober 2009

05.11.2019

KB van 17 oktober 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit

 • Aanpassing van een uitzondering in het toepassingsgebied voor onbemande luchtvaartuigen en zo dit KB af te stemmen op een wijziging die werd doorgevoerd in de Europese richtlijn elektronische compatibiliteit. 
 • Aanpassing van art. 3, §2, 2°
Art. 3 van het KB van 1 december 2016
10.10.2019

Verordening (EU) 2019/1691 van de Commissie van 9 oktober 2019 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

 

 • Toevoeging van digestaat aan de lijst met producten die vrijgesteld zijn van registratie onder Reach (bijlage V). 
 • Digestaat is een halfvast of vloeibaar restmateriaal dat is gezuiverd en gestabiliseerd in een biologisch behandelingsproces met anaerobe vergisting als laatste stap. Voor compost en biogas was er reeds de vrijstelling.
Bijlage V van de REACH-verordening
02.10.2019

KB van 19 september 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s

 • Dit besluit geeft uitvoering aan de wijzigingen die reeds werden doorgevoerd in de arbeidsongevallenwet (in art. 49bis en art. 49ter) door de wetswijziging van 21 december 2018 (BS 17 januari 2019).
 • Door deze wijzingen kan de opvolging van de ondernemingen met een verzwaard risico ook gebeuren door preventie-instituten die daarvoor aangewezen worden door het paritair comité. Dit geldt m.n. voor de bouw- en de houtsector, resp. Constructiv en Woodwise. 
KB van 23 december 2008 over verzwaard risico
30.09.2019

Koninklijk besluit van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft. - ERRATUM

 • nieuwe publicatie van bijlage 1 van het KB van 14 mei 2019, d.i. bijlage I.4-5 van de Codex owv verbetering van enkele kleine fouten
Codex, bijlage I.4-5
02.09.2019.

KB van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten'

 • Uitvoering van de bepalingen waardoor o.m. leerlingen in het kader van werkplekleren ook een beroep kunnen doen op de schadeloosstelling op basis van de arbeidsongevallenwet
 • Het KB bestaat 4 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van de arbeidsongevallenwet voor de privé-sector (10/04/1971) en voor de publieke sector (03/07/1967). Hoofdstuk 2 en 3 bevatten wijzigingsbepalingen in verscheidene uitvoeringsbesluiten van deze wetten. De wijzigingen zijn in preventLex doorgevoerd in de desbetreffende besluiten. Hoofdstuk 4 bevat de slotbepalingen, o.m. de datum van inwerking treding, nl. 1 januari 2020

  Meer info
KB van 29 juli 2019
08.08.2019.....

Wet van 8 juli 2019 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, teneinde een rookverbod in te voeren in gesloten personenvoertuigen in de aanwezigheid van kinderen jonger dan 16 jaar

 • Aanpassingen in de wet van 22 december 2009 die het rookverbod oplegt op publieke plaatsen en op de werkplek. In deze wet is nu ook een rookverbod opgenomen in personenvoertuigen in het bijzijn van minderjarigen
 • ​Toevoeging van een nieuw hoofdstuk 4/1
25.07.2019

Verordening (EU) 2019/1243 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die voorzien in het gebruik van de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB L 198)

 • Aanpassingen aan de CLP-verordening waardoor de Europese Commissie op basis van een vereenvoudigde wetgevingsprocedure wijzigingen kan doorvoeren in de CLP-verordening
 • Wijzingen in art. 37, 53 en 54. Toevoeging van art. 53bis, 53ter en 53 quater
CLP verordening 1272/2008
22.07.2019  

KB van 17 juni 2019 tot wijziging van titel 1. - Chemische agentia van boek VI. - Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de codex over het welzijn op het werk, wat het gebruik van vrij kristallijn siliciumdioxide betreft

 • Aanpassingen in de Codex, art. VI.1-35
 • 'Droog zandstralen' met korrels die meer dan 1% vrij kristallijn siliciumdioxide bevatten wordt volledig verboden, ook in afgesloten systemen. Indien substitutie door een minder gevaarlijk procédé technisch onmogelijk is, wordt op dit verbod een uitzondering gemaakt voor het gebruik van straalbewerkingsprocédés met inherent watergebruik in open lucht.
 
Codex, art. VI.1-35
27.06.2019

KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen

 • Dit KB tekent de rollen en de verantwoordelijkheden uit van de verschillende actoren die betrokken zijn bij noodsituaties. In functie van de ernst van een noodsituatie zijn er crisiscentra actief op verschillende niveaus (gemaantelijk, provinciaal, nationaal).
 • Het KB van 16 februari 20016 betreffende de nood- en interventieplannen wordt opgeheven en is uit preventLex verwijderd
KB van 22 mei 2019 Noodplanning
20.06.2019 

KB van 22 mei 2019 tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk

 • Wijzigingen aan de verbodsbepalingen die gelden voor jongeren, met o.m. verduidelijkingen die gelden voor het bedienen van interne transportmiddelen door jobstudenten.
 • Aanpassingen in art. X.3-8, X.3-9, X.3-11, toevoeging van art. X.3-11/1, wijzigingen in bijlage X.3-1 

Meer info

 • Aanpassing aan art. X.4-7, gezondheidstoezicht stagiairs. In de vrijstelling is de specifieke verwijzing naar beeldschermwerk verwijderd

art. X.3-8 - X.3-9
art. X.3-11 - X.3-11/1
bijlage X.3-1
art. X.4-7

 

 

17.06.2019

Wet van 26 juni 2019 tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020 

 • Art. 7 van deze wet wijzigt artikel 39 van de wet arbeidsongevallen van 10 april 1971 m.n. het basisloon dat van toepassing is vanaf 1 januari 2020
arbeidsongevallenwet, art.39
14.06.2019

KB van 22 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

KB van 22 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

 • Wijziging van de coëfficiënt voor de berekening van de bijdrage voor de sociale zekerheid (art. 31ter van het KB van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971)
 • Wijziging van de herwaarderingsbijslagen voor arbeidsongevallen (art. 2 en art. 5 van het KB van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971)
art. 31ter - KB 21/12/1971

art. 2 - KB 10/12/1987
art. 5 - KB 10/12/1987
11.06.2019

KB van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft

 • Het KB past de Codex-bepalingen inzake de periodiciteit van de gezondheidsbeoordelingen in het kader van het gezondheidstoezicht aan. De frequentie van de geneeskundige onderzoeken wordt voor de meeste risico's van jaarlijks naar tweejaarlijks gebracht en afgewisseld met aanvullende medische handelingen.
 • Aanpassingen in verscheidene artikelen van Titel I.4 Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers en de toevoeging van een nieuwe bijlage I.4-5 Frequentie en inhoud van het periodiek gezondheidstoezicht
 • Aanpassingen in verscheidene andere artikelen van andere titels van de Codex die over het gezondheidstoezicht handelen. 

Meer info

 • In de volledige Codex wordt het woord 'geneesheer' veravngen door 'arts'

Meer info

 

Titel I.4 Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers

Bijlage I.4-5 Frequentie en inhoud van het periodiek gezondheidstoezicht
22.05.2019 Wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers
 • De wet brengt wijzigingen aan in de bepalingen over het gezondheidsdossier in de Codex welzijn op het werk.
 • Aanpassingen in artikels I.4-92 en I.4-95


Meer info

Hoofdstuk VII Het gezondheidsdossier (Boek I, Titel 4)
21.05.2019 KB van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen
 • Het KB wijzigt de codex-bepalingen over arbeidsplaatsen. De werkgever moet voortaan een risicoanalyse uitvoeren van de binnenluchtkwaliteit. Maatregelen zijn vereist om de CO2concentratie op werkplekken lager dan 900 ppm te houden. Voor bestaande gebouwen die niet aan de regels kunnen voldoen, is een actieplan nodig dat aangeeft hoe de situatie zal verbeterd worden.
 • Het KB vervangt het huidige art. III.1-34 door een volledig nieuw artikel en brengt kleine wijzigingen aan in art. III.1-36.

Meer info

Hoofdstuk IV Luchtverversing (Boek III, Titel 1)
21.05.2019

Wet van 22 april 2019 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

 • Wijzigingen om de bepalingen van de wet aan te passen aan de GDPR-verordening
 • ​Aanpassingen in artikels 1, 25/5, 25/6, 25/7 en 25/12
Wet van 15 april 1994
10.05.2019

Wet van 5 april 2019 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreffende de nucleaire cyberbeveiliging 

 • Aanvulling van de wet met definities en maatregelen i.v.m. nucleaire cyberveiligheid.
 • Aanpassingen in art. 1 en 15; toevoeging van art. 17sexies
Wet van 15 april 1994
30.04.2019

Wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

 • Wijzigingen met het oog op de organisatie van de sociale verkiezingen van 2020 o.m. inzake stemrecht van uitzendkrachten.
 • Aanpassingen in verscheidene artikels van de wet van 4 december 2007. In de wet welzijn op het werk werd artikel 62 vervangen en art. 61 aangepast. 
Wet van 4 december 2007
Wet welzijn, art. 61 en art. 62
23.04.2019

KB van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

 • Dit KB vervangt volledig het KB van 8 mei 2014 waarin de verplichtingen bepaald zijn voor het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden. Verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico (gesloten circuit) moeten zich registreren via een online registratiesysteem op www.biocide.be
KB van 4 april 2019
05.04.2019

KB van 27 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen 

 • Wijzigingen aan het KB dat de voorwaarden regelt voor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (fytolicentie). Voortaan is het bv. niet meer vereist om een pictogram aan te brengen op het lokaal/kast waar de producten opgeslagen worden. 
KB van 19 maart 2013
29.01.2019

 KB van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft (BS 3 oktober 2018) - Erratum

 

 

 • Een erratum in de lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia: rij "200-835-2 00075-05-8 Acetonitril 20 34 * * D" moet gelezen worden in de plaats van de rij "200-835-2 00075-05-8 Acetonitril 20 3,4 * * D"
 • Aangepast in bijlage VI.1-1 van de Codex welzijn op het werk
Bijlage VI.1-1 van de Codex welzijn op het werk
17.01.2019

Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

 • De wet brengt wijzigingen aan in verscheidene wetten over sociale zaken waaronder de arbeidsongevallenwet (10 april 1971) en de wetten beroepsziekten (3 juni 1970) voor de privé-sector en de wet arbeidsongevallen en beroepszieken voor de overheidssector (3 juli 1967). Door deze wijzigingen worden voortaan ook jongeren die arbeidsprestaties leveren in het kader van een opleidingstraject naar een betaalde tewerkstelling en hun werkgevers in het toepassingsgebied van de wet ondergebracht.
  Meer info arbeidsongevallen en werkplekleren
  (n.v.d.r. uitvoering van deze wetswijzing: KB van 29 juli 2019, BS 2 september 2019, zie op die datum in deze tabel)
 • Verder zijn ook wijzigingen aangebracht aan arbeidsongevallen in geval van telewerk met als doel om de situatie van occasionele telewerkers te verduidelijken en om de verschillen tussen de privé en de overheidssector weg te werken.
  Meer info arbeidsongevallen en telewerkers
 • Ook voor verzwaard risico is een wijziging doorgevoerd. De  bijdrage die de werkgever verschuldigd is indien hij een verzwaard risico laat optekenen, kan desgevallend ook geïnd worden door een preventie-instituut aangeduid door de sector waartoe de onderneming behoort.
  Meer info verzwaard risico
  (n.v.d.r. uitvoering van deze wetswijziging: KB van 19 september 2019, BS 2 oktober 2019, zie op die datum in deze tabel)
14.01.2019

KB van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

 • Dit KB bepaalt het reglementaire kader voor de invoering van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en HR Rail. Het KB legt de regels vast voor de vormen van uitzendarbeid waarvan de diensten gebruik kunnen maken, de na te leven procedures, de informatieverstrekking, de duur, de rapportering en de monitoring van uitzendarbeid.

  Meer info
KB van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid
14.01.2019

KB van 7 december 2018 inzake de definiëring van uitzonderlijk werk in uitvoering van artikel 1, § 4 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

 • Definitie van 'uitzonderlijk werk' in het kader van de wetgeving over uitzendarbeid. Enkel voor bedrijven die niet onder wetgeving inzake collectieve arbeidsovereenkomsten vallen, cfr. overheidsbedrijven
   
KB van 7 december 2018 inzake de definiëring van uitzonderlijk werk