Wat is recent gewijzigd in preventLex? 2020

Chronologisch overzicht met de aanpassingen aan de teksten op preventLex.

In de tabel staat de titel van het wijzigingsbesluit (wet, koninklijk of ministerieel besluit) dat de wijziging doorvoerde en de datum waarop het verscheen in het Belgisch Staatsblad. Verder vindt u een korte toelichting over de aanpassingen en eventueel een link naar prevent.be met verdere informatie. Tot slot is er de link naar de gecoördineerde tekst, dit is de tekst op preventLex waarin de aanpassingen zijn doorgevoerd. 
 

Datum Besluit Toelichting Link naar gecoördineerde tekst
31.12.2020 Wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk
 • Aanpassing aan art. 2 van de wet welzijn op het werk
 • Verenigingswerkers worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet welzijn
Wet welzijn op het werk, art. 2
30.12.2020 Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
 • Aanpassing van art. 4 van de wet welzijn op het werk.
 • Invoering van het principe dat in geval van een epidemie/pandemie, de ministerraad bijzondere preventiemaatregelen kan opleggen aan werkgevers/werknemers
Wet welzijn op het werk, art. 4
26.11.2020

KB van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk 

 • In de Codex welzijn op het werk worden de bepalingen over biologische agentia aangepast (Boek VII, Titel 1)
 • Met name,  de bijlagen VII.1-1, VII.1-2 en VII.1-3 zijn volledig vervangen
 • Deze aanassingen zijn doorgevoerd omwille van wijzigingen aan de EU richtlijn terzake die doorgevoerd werden om de richtlijn aan te passen aan de huidige stand van wetenschappelijke inzichten m.b.t. de schadelijkheid van biologische agentia, nieuwe biologische agentia en beschermende maatregelen
 • In de bijlage VII.1-1 wordt het coronavirus SARS-CoV-2 vermeld als een biologisch agens van groep 3.
 • Meer info

Codex welzijn op het werk,  Boek VII Biologische agentia, Titel 1 Algemene bepalingen

Bijlagen

 

28.09.2020

MB van 8 september 2020  tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector

 • Aanpassing van het model voor aangifte van een arbeidsongeval in de publieke sector omwille van de wijzigingen inzake de kleine statuten (werkplekleren). Het nieuwe model geldt voor de aangiften vanaf 1 januari 2020
 • Het nieuwe aangifteformulier is opgenomen in de bijlagen, ook als download (pdf)
MB van 7 februari 1969, bijlagen
28.09.2020

KB van 8 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar het werk

 • Aanpassing van het model voor aangifte van een arbeidsongeval in de publieke sector omwille van de wijzigingen inzake de kleine statuten (werkplekleren). Het nieuwe model geldt voor de aangiften vanaf 1 januari 2020
 • Het nieuwe aangifteformulier is opgenomen in bijlage 1, ook als download (pdf)
KB van 13 juli 1970, bijlage 1
19.08.2020

KB van 20 juli 2020  tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM en 2003/122/EURATOM en de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen

 • Het KB wijzigt diverse bepalingen van het ARBIS waaronder bepalingen over het gezondheidstoezicht werknemers (ioniserende stralingen) om de rol van de verschillende actoren, zoals de dienst voor fysische controle en de erkende arbeidsarts te verduidelijken.
 • Daarnaast worden ook enkele bijkomende bepalingen ingevoegd met betrekking tot de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen.
KB van 20 juli 2001 (ARBIS)
19.08.2020

KB van 20 juli 2020 tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook van de beperkingen en modaliteiten voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen

 • In het kader van het dosimetrisch toezicht: vorm, inhoud en gegevensbescherming van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort
 • Hoofdstukken I t.e.m. 3 van dit KB zijn opgenomen als afzonderlijke akte in preventLex; de wijzigingsbepalingen m.b.t. art. 23 van het ARBIS zijn gecoördineerd in het ARBIS

KB van 20 juli 2020

KB van 20 juli 2001 (ARBIS), art. 23

 

08.07.2020

KB nr. 39 van 26 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen wegens COVID-19 (BS 18 juli 2020)

Gecoördineerde teksten van het KB van 28 maart 1969 met de lijst van beroepsziekten (preventLex)

 

 • Door deze aanpassingen wordt covid-19 erkend als beroepsziekte voor werknemers uit de cruciale sectoren die werkzaam waren in de periode van de pandemie 18 maart tot 17 mei 2020
 • Wijzigen aan art. 1 van het KB van 28 maart 1969 met de lijst van beroepsziekten m.n. toevoeging van Code 1.404.04. Voor de erkenning gelden wel specifieke blootstellingscriteria die toegevoegd zijn aan de bijlage van het KB. 
 • Aangezien de erkenning beperkt is tot een welafgebakende tijdsperiode, stelt art. 3 van KB nr. 39 van 26 juni 2020 dat art. 36, lid 2 en 52, vierde lid, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, niet van toepassing zijn in het kader van de erkenning onder code 1.404.04. 

KB van 28 maart 1969

wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten, art. 36 en art. 52

03.07.2020

Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers

 

 

 • aanpassingen aan het Sociaal strafwetboek i.v.m. het toezicht op de maatregelen op de werkplek om de coronapandemie in te perken
 • wijziging van art. 17 en de invoering van een nieuw hfst. 12 met art. 238 in Boek 2.
Sociaal Strafwetboek (preventLex), m.n. art. 17 en art. 238. 
26.06.2020

Wet van 4 mei 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, en van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat het rookverbod in de auto betreft

 

 • De leeftijdsgrens voor het roken in een gesloten voertuig in de nabijheid van kinderen wordt aangepast. Er mag niet gerookt worden indien kinderen tot de leeftijd van 18 jaar meerijden (i.p.v. 16 jaar)
 • Aanpassingen in art. 10 en 16/1 van de wet van 22 december 2009
wet van 22 december 2009 
18.06.2020 Wet van 12 juni 2020 tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust
 • Wijzigingen in het kader van moederschapsbescherming in verschillende KB's en wetten waaronder de arbeidswet van 16 maart 1971. 
 • De wijziging aan de arbeidswet is doorgevoerd in preventLex, m.n. aanpassing van art. 39 (moederschapsbescherming) van de arbeidswet 16 maart 1971 
Arbeidswet, art. 39
18.06.2020 Wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers
 • Wijzigingen in verscheidene wetten waaronder de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en het Sociaal strafwetboek
 • Inwerkingtreding 30 juli 2020

wet van 24 juli 1987

Sociaal Strafwetboek

17.06.2020

KB van 12 juni 2020 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van de vrijwillige leden van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

 

 • Wijzigingen in het KB van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.
 • Door deze wijzigingen worden de vrijwilligers van de hulpverleningszones gelijkgesteld met professionele brandweerlieden voor wat betreft de verzekering tegen beroepsziekten en dit met terugwerkende kracht vanaf 11 maart 2020.
KB van 21 januari 1993 
16.06.2020

Wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector

 • Deze wet regelt arbeidsvoorwaarden voor de visserijsector en wijzigt ook bepalingen van een aantal wetten waaronder het Sociaal strafwetboek
 • De wijzigingen aan het Sociaal strafwetboek zijn ingevoerd in preventLex. Het gaat om bepalingen die de inbreuken vastleggen die strafbaar gesteld worden en waarvoor sancties op basis van het Sociaal strafwetboek gelden, o.m. het niet nemen van preventiemaatregelen om de veiligheid en gezondheid van zeevissers te beschermen (nieuw art. 126/1).
Sociaal Strafwetboek 
12.06.2020

KB van 4 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de verbodsbepaling betreffende het gebruik van Am-241 voor meting van dikte, massa of densiteit in het kader van de vervaardiging van textiel 

 • Aanpassing ARBIS, art. 64 met verbodsbepalingen
 • Door deze wijziging wordt het reeds vergunde type van handeling, met name het gebruik van Americium-241 bronnen voor meting van dikte, massa of densiteit in de textielindustrie, voortaan verboden omdat er ondertussen valabele alternatieven bestaan, zoals o.a. X-stralentoestellen, die minder risicovol zijn.
KB ARBIS, art. 64
12.06.2020

KB van 2 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen en het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen

 

 

 • Aanpassingen van overgangstermijnen in de wetgeving over stralingen 
 • M.n. in art. 81 van het ARBIS en art. 121 van het KB Medische beeldvorming

 

KB ARBIS, art. 81

KB 13-02-2020, art. 121

11.06.2020

KB van 29 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft het vergunningsstelsel van de inrichtingen van klasse I en het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling

 

 • Uitvoeringsbepalingen i.v.m. de milieueffecnbeoordelingen voor inrichtingen van klasse. Deze zijn van toepassing op vergunningsaanvragen vanaf 21 juni 2020
 • Wijzigingen in het ARBIS, o.m. in de artikels over vergunningen klasse I inrichtingen (art. 3, 6), erkenning van personen voor het opmaken van een milieueffectenrapport (nieuw art. 73/1), nieuwe blijlagen X t.e.m. XIV). 
 • Wijzigingen KB 27 oktober 2009: invoeging retributies in het kader van milieueffectbeoordeling
- KB ARBIS
KB 27-10-2009
28.10.2019

KB van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

 • Vanaf 1 juni 2020 treedt de nieuwe versie van het AREI in drie boeken in werking. Op deze datum worden het oude AREI en zijn uitvoerende ministeriële besluiten vervangen en ingetrokken. 
 • De teksten van boek 1, boek 2 en boek 3 (m.i.b.v. de correcties aangebracht door het erratum gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28/04/2020) zijn beschikbaar op preventLex samen met de concordantietabellen. Wie bovendien het oude AREI nog wil lezen kan ook nog steeds deze teksten raadplegen.
AREI, Boek 1
AREI, Boek 2
Concordantietabellen
AREI, oude teksten
27.05.2020

KB van 28 april 2020 tot wijziging van titel 5 betreffende ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk

 • Aanpassingen n.a.v. de overdracht van de opdrachten inzake het dosimetrisch toezicht op personen die beroepshalve met ioniserende straling in contact komen, van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).
 • De aanpassingen treden in werking op 1 december 2020.
Codex, Boek V, Titel 5, Ioniserende stralingen
25.03.2020 Wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
 • Aanpassingen in art. 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten
 • Inwerkingtreding 1 mei 2020

 

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
20.02.2020 KB van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen
 • Uitvaardiging van een Besluit Medische Blootstellingen (ioniserende stralingen)
 • de de specifieke bepalingen voor medische blootstellingen zijn geschrapt in het Arbis (KB van 20 juli 2001) en ondergebracht in een afzonderlijk KB
 • de relevante algemene bepalingen uit het Arbis blijven van toepassing 
KB van 13 februari 2020
20.02.2020

KB van 9 februari 2020 betreffende de bescherming tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen

 • Uitvaardiging van een Besluit Diergeneeskundige Blootstellingen (ioniserende stralingen)
 • de de specifieke bepalingen voor diergeneeskundige blootstellingen zijn geschrapt in het Arbis (KB van 20 juli 2001) en ondergebracht in een afzonderlijk KB
 • de relevante algemene bepalingen uit het Arbis blijven van toepassing 
KB van 9 februari 2020
20.02.2020

KB van 9 februari 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, houdende de herschikking van de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en betreffende de medische jury

 • Wijzigingen in het ARBIS (KB van 20 juli 2001)
 • schrapping van het hoofdstuk VI Geneeskundige en diergeneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen. Deze bepalingen worden vervangen door 2 afzonderlijke besluiten, het Besluit Medische Blootstellingen en het Besluit Diergeneeskundige Blootstellingen
 • andere wijzigingen, o.m. bepalingen inzake medische jury
 • Het KB heeft tevens de inwerking treding bepaald (= 1 maart 2020) van de Wet van 19 april 2018 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Deze wetswijziging voert o.m. een hoofdstuk 3ter in in de wet van 15 april 1994 over de organisatie van de dienst medische stralingsfysica

KB van 20 juli 2001

Wet van 15 april 1994

10.02.2020 KB van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft. - Erratum
 • Het erratum publiceert een nieuwe versie van de tabel met bijlage I.4-5 Frequentie en inhoud van het periodiek gezondheidstoezicht.
 • Het erratum brengt enkel kleine wijzigingen omwille van foutjes die in de tabel zijn geslopen. Het is trouwens al een tweede erratum. Een eerste erratum verscheen reeds op 30 september 2019.
Bijlage I.4-5 Frequentie en inhoud van het periodiek gezondheidstoezicht
21.01.2020

KB van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk 

 

 • Dit KB voert aanpassingen door in de lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling onder invloed van een Europese richtlijn. Hierdoor worden strengere grenswaarden opgelegd voor een aantal kankerverwekkende agentia.
 • Aanpassingen aan bijlagen VI.1-1, VI.2-2, VI.2-3

  Meer info
Bijlage VI.1-1 Lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 
Bijlage VI.2-2 Lijst van de procedés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt
Bijlage VI.2-3 Niet-limitatieve lijst van stoffen, mengsels en procedés bedoeld bij artikel VI.2-1, derde lid
13.01.2020

Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

 • Bericht in het staatsblad voor de aanpassing van de loongrenzen van het basisloon (vergoeding arbeidsongevallen)
 • Aanpassing van artikel 39 van de arbeidsongevallenwet (10 april 1971)
Art. 39 van de arbeidsongevallenwet