Wat is recent gewijzigd in preventLex? 2022

Chronologisch overzicht met de aanpassingen aan de teksten op preventLex.

In de tabel staat de titel van het wijzigingsbesluit (wet, koninklijk of ministerieel besluit) dat de wijziging doorvoerde en de datum waarop het verscheen in het Belgisch Staatsblad. Verder vindt u een korte toelichting over de aanpassingen en eventueel een link naar prevent.be met verdere informatie. Tot slot is er de link naar de gecoördineerde tekst, dit is de tekst op preventLex waarin de aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Datum Besluit Toelichting Link naar gecoördineerde tekst
21.12.2022 Koninklijk besluit van 27 november 2022tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften 
 
 • Aanpassingen i.f.v. historische liften

 

KB van 9 maart 2003
15.12.2022
 
Wet van 5 december 2022  tot wijziging van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
 
 • Enkele kleine wijzigingen aan wet Beroepsziekten en wet Arbeidsongevallen, als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU
 • inwerkingtreding: 1-1-2021

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Wet beroepsziekten van 3 juni 1970

 

14.12.2022 Wet van 5 december 2022 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • wijzigingen aan artikelen 30bis/1 en 30bis/4 i.v.m. heffingen voor de vergunningshouders
Wet van 15 april 1994
01.12.2022 Wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn
 
 • Deze wet legt een kader vast voor uitbaters en eigenaars van gesloten plaatsen die publiek toegankelijk om de kwaliteit van de binnenlucht te vrijwaren.
 • De wet voert niet-bindende referentieniveaus in voor de binnenluchtkwaliteit (deze zijn dezelfde als de grenswaarden in de Codex welzijn op het werk, art. III.1-34), moedigt uitbaters aan om een risicoanalyse en een actieplan uit te werken en voert een certificerings- en labellingsysteem in.
 • Verschillende aspecten van de wet worden verder nog geregeld in uitvoeringsbesluiten. 
Wet van 6 november 2022
18.11.2022 Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid 
 • Aanpassing aan o.a. artikel 34 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Deze wijziging gaat over de mogelijkheid tot het opstarten van het re-integratietraject en zorgt ervoor dat de wijzigingen die reeds in de Codex zijn ingevoerd op basis van het KB van 11 september 2022 (BS 20 september 2022) allemaal in werking kunnen treden.
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, art. 34
10.11.2022 Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen
 
 • In deze wet staan maatregelen die genomen werden in het kader van de arbeidsdeal tussen de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers (vierdagenweek, nachtarbeid in e-commerce, recht op deconnectie, platformeconomie, opleidingen)
 • Aanpassingen aan de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, de Arbeidswet van 16 maart 1971, de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, het sociaal strafwetboek, wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, wetboek van economisch recht 
 • Een aantal autonome bepalingen van deze wet zijn eveneens geïntegreerd in preventLex
Wet van 3 oktober 2022

Arbeidswet van 16 maart 1971

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Sociaal strafwetboek

Wetboek van economisch recht
31.10.2022 Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven
 
 • De wet brengt wijzigingen aan op het vlak van het ouderschapsverlof en het geboorteverlof, voeren een nieuw zorgverlof in en voorziet in een nieuw recht om flexibele werkregelingen aan te vragen voor zorgdoeleinden.
 • Aanpassingen aan de Arbeidswet van 16 maart 1971, wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en het sociaal strafwetboek
Arbeidswet van 16 maart 1971

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 

Sociaal strafwetboek
 
31.10.2022 Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
 • De wet waarborgt het recht op basisinformatie over de arbeidsrelatie en creëert een aantal nieuwe rechten of breidt de bestaande rechten uit voor de werknemers van de privésector en voor de contractuelen van de overheidssector (kosteloze opleiding, meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden en werkroosters,…)
 • Aanpassingen in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en het sociaal strafwetboek
 • De autonome bepalingen van deze wet zijn eveneens geïntegreerd in preventLex
Wet van 7 oktober 2022

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

Sociaal strafwetboek
 
20.09.2022 Koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft
 • Het KB voert aanpassingen door in de Codex welzijn op het werk, Boek I, Titel 4 Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers.
 • Het gaat over een grondige aanpassing van hoofdstuk 6 over de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
Codex welzijn op het werk, Boek I, Titel 4 Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemer, Hoofdstuk VI  Werkhervatting voor arbeidsongeschikte werknemers
 
16.08.2022 Koninklijk besluit van 10 juli 2022 tot invoeging van hoofdstuk 7.22. van Boek 1 en tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1 en 3, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie
 
 • Wijzigingen aan het AREI met o.m. een nieuwe hoofdstuk 7.22. in Boek I, II en III van het AREI. 
AREI
09.08.2022 Koninklijk besluit van 17 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen

 
 
 

 

 • Toevoeging van drie nieuwe ziekten aan de lijst van beroepsziekten: eierstokkanker veroorzaakt door asbest (9.311), systeemsclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijn silica bevat (9.312), en uveaal melanoom veroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling (1.609).
 • De blootstellingscriteria voor deze ziekten zijn toegevoegd aan de bijlage van het KB. 
KB van 28 maart 1969
08.07.2022 Koninklijk besluit van 17 juni 2022 tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling
 • Vervanging van de bijlage met een overzicht van de retributies in het kader van de wetgeving ioniserende straling
KB van 27 oktober 2009, bijlage
23.06.2022 Koninklijk besluit van 20 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

 

 • Verschillende aanpassingen aan de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere wat betreft de brandveiligheid van gevels, parkings, stookafdelingen en branddeuren.
 • Bijlagen 1, 2/1, 3/1, 4/1, 5, 6 en 7 zijn gewijzigd
KB van 7 juli 1994 (Basisnormen Brand)
20.05.2022 Koninklijk besluit van 15 mei 2022 tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 
 
 • Opheffing van het KB dat tijdelijke opdrachten toekende aan de arbeidsartsen in de periode van de Corona-pandemie. 
 • De teksten van het KB van 5 januari 2021 werden uit preventLex verwijderd.
   
 
28.04.2022 Wet van 1 april 2022 tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie
 • Aanpassingen aan de bepalingen in het sociaal strafwetboek inzake de bevoegdheden van de sociale inspecteurs voor inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving 
 • Gewijzigd art. 42/1 en nieuw art. 42/2
Artikels 42/1 en 42/2 van het Sociaal strafwetboek
27.04.2022 Ministerieel besluit van 13 april 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 1991 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen
 
 • Wijzigingen aan art. 17.1, 17.2 en 22.1
MB van 28 oktober 1991
27.04.2022 Koninklijk besluit van 17 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen 
 • De wijzigingen hebben voornamelijk te maken met de periodieke controles (erkend organisme).
   
KB van 18 oktober 1991
 
20.04.2022 Koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt
 • Wijzigingen aan de praktische modaliteiten voor de organisatie van het telewerk van federale ambtenaren, m.n. in verschillende artikels van het KB van 22 november 2006 betreffende het telewerk en het satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt). 
 • Er wordt o.m. bepaald dat de werkgever verantwoordelijk is voor beschikbaar stellen van een tweede voeding en eventueel ergonomisch materiaal zoals een headset, een tweede beeldscherm en een bureaustoel, vanaf dat een telewerker gemiddeld twee dagen per week telewerk verricht (gewijzigd art. 10).
KB van 22 november 2006
04.04.2022 Koninklijk besluit van 10 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder tandprothesen ingevolge de letsels opgelopen bij een arbeidsongeval, worden vergoed 
 
 • Aanpassingen in art. 1 en 2 van KB 1 oktober 2013
 • Vervanging van de bijlage
KB 1 oktober 2013
31.03.2022 Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
 • Wijziging in art. 49bis van de arbeidsongevallenwet (verzwaard risico)
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, art. 49bis
28.03.2022 Koninklijk besluit van 15 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie
 
 • Dit KB  brengt wijzigingen aan in de bepalingen over de projecten primaire preventie van burn-out en voegt bepalingen toe over projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie. 
 •  De projecten Primaire preventie burn-out en Innovatieve arbeidsorganisatie worden in cycli georganiseerd en jaarlijks kan er 1 cyclus worden opgestart van ofwel preventie burn-out, ofwel innovatieve arbeidsorganisatie. De opvolging en de coördinatie van de projecten gebeurt door de Nationale Arbeidsraad (NAR).
KB 26 november 2013
10.03.2022 Koninklijk besluit van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie
 
 • Dit koninklijk besluit voegt bepalingen toe aan de Codex Welzijn op het werk over bijzondere preventiemaatregelen in geval van een epidemie of pandemie
 • Het gaat om een nieuw hoofdstuk 6 in titel 2 van boek 1 met 1 nieuw artikel I.2-27.
 • Deze bepalingen moeten toelaten om in geval van een epidemische noodsituatie sneller en meer proactief te reageren en ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers beter voorbereid zijn en weten wat ze moeten verwachten.
Codex, Boek I, Titel 2, Hoofdstuk 6
09.03.2022 Wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
 • Aanpassing van de arbeidsongevallenwet 10 april 1971: art. 1/1 (kleine statuten), art. 7 (telewerk), art. 16 (renten), art. 49bis (verzwaard risisoc).
 • Aanpassing van de wetten beroepsziekten (3 juni 1970): art. 2 (toepassingsgebied) en art. 50 (berekening basisloon). Deze aanpassingen treden in werking vanaf 1 januari 2020 voor aanvragen ingediend vanaf die datum.

Arbeidsongevallenwet 10 april 1971

Wetten beroepsziekten 3 juni 1970

 

20.01.2022 KB van 10 januari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk
 
 • Wijziging aan art. 12 van het KB over de begeleiding van werknemers uit de ziekenhuis- en banksector die uitgevallen zijn owv burn-out.
 • Er wordt bepaald dat de projecten elk jaar voorlopig worden geëvalueerd en definitief op basis van de gegevens uit tenminste 300 afgeronde begeleidingstrajecten.
KB van 7 februari 2018
18.01.2022 Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling - jaar 2022
 • Aanpassing aan de bedragen van de retributies (bijlage van het KB)
KB van 27 oktober 2009
18.01.2022 Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2022
 • Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet ioniserende stralingen
 • in preventLex zijn de aanpassingen rechtstreeks in art.30bis/4 doorgevoerd
wet 15 april 1994, art. 30bis/4
18.01.2022 Wet van 19 december 2021 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid
 • Aanpassingen aan de wet ioniserende stralingen.
 • M.n. aan de definities, artikels 10quater e.v., en een nieuw ingevoegd artikel 15septies

 

Wet van 15 april  1994

Wijzigingen 2021