Het nieuwe AREI is in werking getreden op 1 juni 2020

Het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) kadert in de continuïteit van het huidige AREI, dat sinds 1981 van toepassing is. Het brengt de belangrijkste reglementaire voorschriften voor elektrische installaties in België samen. Het nieuwe AREI vervangt de huidige versie vanaf 1 juni 2020. 

Wettelijk kader
In het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2019 verscheen het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.
Vanaf 1 juni 2020 treedt de nieuwe versie van het AREI in drie boeken in werking. Op deze datum worden het oude AREI en zijn uitvoerende ministeriële besluiten vervangen en ingetrokken. Het refereren aan artikels van het huidige AREI stopt ook op 1 juni. 
 
Toepassing
Het nieuwe AREI is van toepassing op nieuwe installaties en op de installaties waarop het oude AREI van toepassing is. Vanaf 1 juni 2020 moeten alle elektrische installaties dus voldoen aan de criteria van het nieuwe AREI. In deel 8 van elk boek komen de bestaande installaties aan bod die onder het nieuwe AREI vallen en de afwijkende regels van toepassing op deze installaties. Als er geen overeenstemming is en er geen afwijkende bepalingen zijn, moet er op basis van een risicoanalyse aangetoond worden of er maatregelen moeten genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen.

Teksten nieuwe AREI
De teksten van de 3 boeken zijn beschikbaar op preventLex samen met de concordantietabellen. Wie bovendien het oude AREI nog wil lezen kan ook nog steeds deze teksten raadplegen.
AREI, Boek 1
AREI, Boek 2
AREI, Boek 3
Concordantietabellen
AREI, oude teksten