Wat is recent gewijzigd in preventLex?

 Chronologisch overzicht met de aanpassingen aan de teksten op preventLex.

In de tabel staat de titel van het wijzigingsbesluit (wet, koninklijk of ministerieel besluit) dat de wijziging doorvoerde en de datum waarop het verscheen in het Belgisch Staatsblad. Verder vindt u een korte toelichting over de aanpassingen en eventueel een link naar prevent.be met verdere informatie. Tot slot is er de link naar de gecoördineerde tekst, dit is de tekst op preventLex waarin de aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Datum Besluit Toelichting Link naar gecoördineerde tekst
09.08.2022 Koninklijk besluit van 17 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen

 
 
 

 

 • Toevoeging van drie nieuwe ziekten aan de lijst van beroepsziekten: eierstokkanker veroorzaakt door asbest (9.311), systeemsclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijn silica bevat (9.312), en uveaal melanoom veroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling (1.609).
 • De blootstellingscriteria voor deze ziekten zijn toegevoegd aan de bijlage van het KB. 
KB van 28 maart 1969
08.07.2022 Koninklijk besluit van 17 juni 2022 tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling
 • Vervanging van de bijlage met een overzicht van de retributies in het kader van de wetgeving ioniserende straling
KB van 27 oktober 2009, bijlage
20.05.2022 Koninklijk besluit van 15 mei 2022 tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 
 
 • Opheffing van het KB dat tijdelijke opdrachten toekende aan de arbeidsartsen in de periode van de Corona-pandemie. 
 • De teksten van het KB van 5 januari 2021 werden uit preventLex verwijderd.
   
 
28.04.2022 Wet van 1 april 2022 tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie
 • Aanpassingen aan de bepalingen in het sociaal strafwetboek inzake de bevoegdheden van de sociale inspecteurs voor inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving 
 • Gewijzigd art. 42/1 en nieuw art. 42/2
Artikels 42/1 en 42/2 van het Sociaal strafwetboek
27.04.2022 Ministerieel besluit van 13 april 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 1991 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen
 
 • Wijzigingen aan art. 17.1, 17.2 en 22.1
MB van 28 oktober 1991
27.04.2022 Koninklijk besluit van 17 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen 
 • De wijzigingen hebben voornamelijk te maken met de periodieke controles (erkend organisme).
   
KB van 18 oktober 1991
 
20.04.2022 Koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt
 • Wijzigingen aan de praktische modaliteiten voor de organisatie van het telewerk van federale ambtenaren, m.n. in verschillende artikels van het KB van 22 november 2006 betreffende het telewerk en het satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt). 
 • Er wordt o.m. bepaald dat de werkgever verantwoordelijk is voor beschikbaar stellen van een tweede voeding en eventueel ergonomisch materiaal zoals een headset, een tweede beeldscherm en een bureaustoel, vanaf dat een telewerker gemiddeld twee dagen per week telewerk verricht (gewijzigd art. 10).
KB van 22 november 2006
04.04.2022 Koninklijk besluit van 10 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder tandprothesen ingevolge de letsels opgelopen bij een arbeidsongeval, worden vergoed 
 
 • Aanpassingen in art. 1 en 2 van KB 1 oktober 2013
 • Vervanging van de bijlage
KB 1 oktober 2013
28.03.2022 Koninklijk besluit van 15 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie
 
 • Dit KB  brengt wijzigingen aan in de bepalingen over de projecten primaire preventie van burn-out en voegt bepalingen toe over projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie. 
 •  De projecten Primaire preventie burn-out en Innovatieve arbeidsorganisatie worden in cycli georganiseerd en jaarlijks kan er 1 cyclus worden opgestart van ofwel preventie burn-out, ofwel innovatieve arbeidsorganisatie. De opvolging en de coördinatie van de projecten gebeurt door de Nationale Arbeidsraad (NAR).
KB 26 november 2013
10.03.2022 Koninklijk besluit van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie
 
 • Dit koninklijk besluit voegt bepalingen toe aan de Codex Welzijn op het werk over bijzondere preventiemaatregelen in geval van een epidemie of pandemie
 • Het gaat om een nieuw hoofdstuk 6 in titel 2 van boek 1 met 1 nieuw artikel I.2-27.
 • Deze bepalingen moeten toelaten om in geval van een epidemische noodsituatie sneller en meer proactief te reageren en ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers beter voorbereid zijn en weten wat ze moeten verwachten.
Codex, Boek I, Titel 2, Hoofdstuk 6
09.03.2022 Wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
 • Aanpassing van de arbeidsongevallenwet 10 april 1971: art. 1/1 (kleine statuten), art. 7 (telewerk), art. 16 (renten), art. 49bis (verzwaard risisoc).
 • Aanpassing van de wetten beroepsziekten (3 juni 1970): art. 2 (toepassingsgebied) en art. 50 (berekening basisloon). Deze aanpassingen treden in werking vanaf 1 januari 2020 voor aanvragen ingediend vanaf die datum.

Arbeidsongevallenwet 10 april 1971

Wetten beroepsziekten 3 juni 1970

 

20.01.2022 KB van 10 januari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk
 
 • Wijziging aan art. 12 van het KB over de begeleiding van werknemers uit de ziekenhuis- en banksector die uitgevallen zijn owv burn-out.
 • Er wordt bepaald dat de projecten elk jaar voorlopig worden geëvalueerd en definitief op basis van de gegevens uit tenminste 300 afgeronde begeleidingstrajecten.
KB van 7 februari 2018
18.01.2022 Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling - jaar 2022
 • Aanpassing aan de bedragen van de retributies (bijlage van het KB)
KB van 27 oktober 2009
18.01.2022 Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2022
 • Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet ioniserende stralingen
 • in preventLex zijn de aanpassingen rechtstreeks in art.30bis/4 doorgevoerd
wet 15 april 1994, art. 30bis/4
18.01.2022 Wet van 19 december 2021 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid
 • Aanpassingen aan de wet ioniserende stralingen.
 • M.n. aan de definities, artikels 10quater e.v., en een nieuw ingevoegd artikel 15septies

 

Wet van 15 april  1994

Wijzigingen 2021