Wat is recent gewijzigd in preventLex?

 

Chronologisch overzicht met de aanpassingen aan de teksten op preventLex.

In de tabel staat de titel van het wijzigingsbesluit (wet, koninklijk of ministerieel besluit) dat de wijziging doorvoerde en de datum waarop het verscheen in het Belgisch Staatsblad. Verder vindt u een korte toelichting over de aanpassingen en eventueel een link naar prevent.be met verdere informatie. Tot slot is er de link naar de gecoördineerde tekst, dit is de tekst op preventLex waarin de aanpassingen zijn doorgevoerd. 
 

Datum Besluit Toelichting Link naar gecoördineerde tekst
20.02.2020 KB van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen
 • Uitvaardiging van een Besluit Mediqsche Blootstellingen (ioniserende stralingen)
 • de de specifieke bepalingen voor medische blootstellingen zijn geschrapt in het Arbis (KB van 20 juli 2001) en ondergebracht in een afzonderlijk KB
 • de relevante algemene bepalingen uit het Arbis blijven van toepassing 
KB van 13 februari 2020
20.02.2020

KB van 9 februari 2020 betreffende de bescherming tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen

 • Uitvaardiging van een Besluit Diergeneeskundige Blootstellingen (ioniserende stralingen)
 • de de specifieke bepalingen voor diergeneeskundige blootstellingen zijn geschrapt in het Arbis (KB van 20 juli 2001) en ondergebracht in een afzonderlijk KB
 • de relevante algemene bepalingen uit het Arbis blijven van toepassing 
KB van 9 februari 2020
20.02.2020

KB van 9 februari 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, houdende de herschikking van de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en betreffende de medische jury

 • Wijzigingen in het ARBIS (KB van 20 juli 2001)
 • schrapping van het hoofdstuk VI Geneeskundige en diergeneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen. Deze bepalingen worden vervangen door 2 afzonderlijke besluiten, het Besluit Medische Blootstellingen en het Besluit Diergeneeskundige Blootstellingen
 • andere wijzigingen, o.m. bepalingen inzake medische jury
 • Het KB heeft tevens de inwerking treding bepaald (= 1 maart 2020) van de Wet van 19 april 2018 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Deze wetswijziging voert o.m. een hoofdstuk 3ter in in de wet van 15 april 1994 over de organisatie van de dienst medische stralingsfysica

KB van 20 juli 2001

Wet van 15 april 1994

10.02.2020 KB van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft. - Erratum
 • Het erratum publiceert een nieuwe versie van de tabel met bijlage I.4-5 Frequentie en inhoud van het periodiek gezondheidstoezicht.
 • Het erratum brengt enkel kleine wijzigingen omwille van foutjes die in de tabel zijn geslopen. Het is trouwens al een tweede erratum. Een eerste erratum verscheen reeds op 30 september 2019.
Bijlage I.4-5 Frequentie en inhoud van het periodiek gezondheidstoezicht
21.01.2020

KB van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk 

 

 • Dit KB voert aanpassingen door in de lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling onder invloed van een Europese richtlijn. Hierdoor worden strengere grenswaarden opgelegd voor een aantal kankerverwekkende agentia.
 • Aanpassingen aan bijlagen VI.1-1, VI.2-2, VI.2-3

  Meer info
Bijlage VI.1-1 Lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 
Bijlage VI.2-2 Lijst van de procedés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt
Bijlage VI.2-3 Niet-limitatieve lijst van stoffen, mengsels en procedés bedoeld bij artikel VI.2-1, derde lid
13.01.2020

Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

 • Bericht in het staatsblad voor de aanpassing van de loongrenzen van het basisloon (vergoeding arbeidsongevallen)
 • Aanpassing van artikel 39 van de arbeidsongevallenwet (10 april 1971)
Art. 39 van de arbeidsongevallenwet