Wat is recent gewijzigd in preventLex?

Chronologisch overzicht met de aanpassingen aan de teksten op preventLex.

In de tabel staat de titel van het wijzigingsbesluit (wet, koninklijk of ministerieel besluit) dat de wijziging doorvoerde en de datum waarop het verscheen in het Belgisch Staatsblad. Verder vindt u een korte toelichting over de aanpassingen en eventueel een link naar prevent.be met verdere informatie. Tot slot is er de link naar de gecoördineerde tekst, dit is de tekst op preventLex waarin de aanpassingen zijn doorgevoerd.

Datum Besluit Toelichting Link naar gecoördineerde tekst
14.04.2023 KB van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen gepubliceerd.
  • toevoeging van de artikelen 50bis tot 50septies over de verplichte basisveiligheidsopleiding op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
  • aanpassing van bijlage I, deel A, afdeling III met de verplichting om in het veiligheids- en gezondheidsplan regels op te nemen inzake de communicatie op de bouwwerf (ook in meertalige omgeving)
KB van 25 januari 2001 Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
27.02.2023 Koninklijk besluit van 12 februari 2023 tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex over het welzijn op het werk
 
  • wijzigingen in verscheidene artikels in de Codex-bepalingen over asbest en een nieuwe bijlage VI.3-5.
  • De wijzigingen gaan o.m. over de asbestinventaris, monsternemingen, onderhoudwerken, het werkplan en de hermetisch afgeschermde zone. 
Codex Welzijn op het werk, Boek VI Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia, Titel 3 Asbest
15.02.2023 Wet van 26 december 2022 tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke wetten 
 
  • Aanpassing van o.m. de wet welzijn (art. 12bis/1, art. 31ter - 31septies) en van de wet van 28 januari 2003 (art. 6)
  • Alle verwijzingen naar de oude regelgeving i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn vervangen door verwijzigingen naar de Europese GDPR verordening
Wet welzijn

Wet van 28 januari 2003

Wijzigingen 2022