Wat is recent gewijzigd in preventLex?

Chronologisch overzicht met de aanpassingen aan de teksten op preventLex.

In de tabel staat de titel van het wijzigingsbesluit (wet, koninklijk of ministerieel besluit) dat de wijziging doorvoerde en de datum waarop het verscheen in het Belgisch Staatsblad. Verder vindt u een korte toelichting over de aanpassingen en eventueel een link naar prevent.be met verdere informatie. Tot slot is er de link naar de gecoördineerde tekst, dit is de tekst op preventLex waarin de aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Datum Besluit Toelichting Link naar gecoördineerde tekst
28.04.2022 Wet van 1 april 2022 tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie
 • Aanpassingen aan de bepalingen in het sociaal strafwetboek inzake de bevoegdheden van de sociale inspecteurs voor inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving 
 • Gewijzigd art. 42/1 en nieuw art. 42/2
Artikels 42/1 en 42/2 van het Sociaal strafwetboek
27.04.2022 Ministerieel besluit van 13 april 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 1991 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen
 
 • Wijzigingen aan art. 17.1, 17.2 en 22.1
MB van 28 oktober 1991
27.04.2022 Koninklijk besluit van 17 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen 
 • De wijzigingen hebben voornamelijk te maken met de periodieke controles (erkend organisme).
   
KB van 18 oktober 1991
 
20.04.2022 Koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt
 • Wijzigingen aan de praktische modaliteiten voor de organisatie van het telewerk van federale ambtenaren, m.n. in verschillende artikels van het KB van 22 november 2006 betreffende het telewerk en het satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt). 
 • Er wordt o.m. bepaald dat de werkgever verantwoordelijk is voor beschikbaar stellen van een tweede voeding en eventueel ergonomisch materiaal zoals een headset, een tweede beeldscherm en een bureaustoel, vanaf dat een telewerker gemiddeld twee dagen per week telewerk verricht (gewijzigd art. 10).
KB van 22 november 2006
04.04.2022 Koninklijk besluit van 10 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder tandprothesen ingevolge de letsels opgelopen bij een arbeidsongeval, worden vergoed 
 
 • Aanpassingen in art. 1 en 2 van KB 1 oktober 2013
 • Vervanging van de bijlage
KB 1 oktober 2013
10.03.2022 Koninklijk besluit van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie
 
 • Dit koninklijk besluit voegt bepalingen toe aan de Codex Welzijn op het werk over bijzondere preventiemaatregelen in geval van een epidemie of pandemie
 • Het gaat om een nieuw hoofdstuk 6 in titel 2 van boek 1 met 1 nieuw artikel I.2-27.
 • Deze bepalingen moeten toelaten om in geval van een epidemische noodsituatie sneller en meer proactief te reageren en ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers beter voorbereid zijn en weten wat ze moeten verwachten.
Codex, Boek I, Titel 2, Hoofdstuk 6
09.03.2022 Wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
 • Aanpassing van de arbeidsongevallenwet 10 april 1971: art. 1/1 (kleine statuten), art. 7 (telewerk), art. 16 (renten), art. 49bis (verzwaard risisoc).
 • Aanpassing van de wetten beroepsziekten (3 juni 1970): art. 2 (toepassingsgebied) en art. 50 (berekening basisloon). Deze aanpassingen treden in werking vanaf 1 januari 2020 voor aanvragen ingediend vanaf die datum.

Arbeidsongevallenwet 10 april 1971

Wetten beroepsziekten 3 juni 1970

 

18.01.2022 Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling - jaar 2022
 • Aanpassing aan de bedragen van de retributies (bijlage van het KB)
KB van 27 oktober 2009
18.01.2022 Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2022
 • Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet ioniserende stralingen
 • in preventLex zijn de aanpassingen rechtstreeks in art.30bis/4 doorgevoerd
wet 15 april 1994, art. 30bis/4
18.01.2022 Wet van 19 december 2021 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid
 • Aanpassingen aan de wet ioniserende stralingen.
 • M.n. aan de definities, artikels 10quater e.v., en een nieuw ingevoegd artikel 15septies

 

Wet van 15 april  1994

Wijzigingen 2021