Wat is recent gewijzigd in preventLex?

Chronologisch overzicht met de aanpassingen aan de teksten op preventLex.

In de tabel staat de titel van het wijzigingsbesluit (wet, koninklijk of ministerieel besluit) dat de wijziging doorvoerde en de datum waarop het verscheen in het Belgisch Staatsblad. Verder vindt u een korte toelichting over de aanpassingen en eventueel een link naar prevent.be met verdere informatie. Tot slot is er de link naar de gecoördineerde tekst, dit is de tekst op preventLex waarin de aanpassingen zijn doorgevoerd. 
 

Datum Besluit Toelichting Link naar gecoördineerde tekst
10.02.2020 KB van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft. - Erratum
  • Het erratum publiceert een nieuwe versie van de tabel met bijlage I.4-5 Frequentie en inhoud van het periodiek gezondheidstoezicht.
  • Het erratum brengt enkel kleine wijzigingen omwille van foutjes die in de tabel zijn geslopen. Het is trouwens al een tweede erratum. Een eerste erratum verscheen reeds op 30 september 2019.
Bijlage I.4-5 Frequentie en inhoud van het periodiek gezondheidstoezicht
21.01.2020

KB van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk 

 

  • Dit KB voert aanpassingen door in de lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling onder invloed van een Europese richtlijn. Hierdoor worden strengere grenswaarden opgelegd voor een aantal kankerverwekkende agentia.
  • Aanpassingen aan bijlagen VI.1-1, VI.2-2, VI.2-3

    Meer info
Bijlage VI.1-1 Lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 
Bijlage VI.2-2 Lijst van de procedés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt
Bijlage VI.2-3 Niet-limitatieve lijst van stoffen, mengsels en procedés bedoeld bij artikel VI.2-1, derde lid
13.01.2020

Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

  • Bericht in het staatsblad voor de aanpassing van de loongrenzen van het basisloon (vergoeding arbeidsongevallen)
  • Aanpassing van artikel 39 van de arbeidsongevallenwet (10 april 1971)
Art. 39 van de arbeidsongevallenwet