Wat is recent gewijzigd in preventLex? 2021

Chronologisch overzicht met de aanpassingen aan de teksten op preventLex.

In de tabel staat de titel van het wijzigingsbesluit (wet, koninklijk of ministerieel besluit) dat de wijziging doorvoerde en de datum waarop het verscheen in het Belgisch Staatsblad. Verder vindt u een korte toelichting over de aanpassingen en eventueel een link naar prevent.be met verdere informatie. Tot slot is er de link naar de gecoördineerde tekst, dit is de tekst op preventLex waarin de aanpassingen zijn doorgevoerd. 
 

Datum Besluit Toelichting Link naar gecoördineerde tekst
31.12.2021 Programmawet 27 december 2021

 

 • Verscheidene wijzigingen aan verschillende regelgevingen, o.m. aanpassing van art. 39 van de arbeidsingevallenwet van 10 april 1971, basisloon van toepassing vanaf 1 januari 2022
Arbeidsongevallenwet, art. 39
17.12.2021 Koninklijk besluit van 9 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen

 

 • Toevoeging van code 1.404.05 aan de beroepsziektelijst. Deze nieuwe code betreft werknemers die geen zorgpersoneel zijn en die de Covid-19-ziekte hebben doorgemaakt na een uitbraak van het SARS-CoV-2-virus op de werkvloer (periode 18 mei 2020 - 31 december 2021)
 • De toekenning van de vergoeding is onder voorwaarden die ingevoegd werden in de bijlage van het KB lijst beroepsziekten
KB 28 maart 1969 (lijst beroepsziekten)
09.12.2021 Koninklijk besluit van 2 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de "kleine statuten"

 

 

 • Wijzigingen in de lijsten van wie beschouwd moet worden als werkgever/werknemer voor de toepassing van de 'kleine statuten' (werkplekleren) in het kader van de schadeloosstelling arbeidsongevallen.​
KB 29 juli 2019
02.12.2021 Koninklijk besluit van 7 november 2021 tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten inzake "gender mainstreaming"

  

 • Dit besluit past verscheidene reglementaire bepalingen over arbeidsongevallen en beroepsziekten aan.
 • In het kader van de "gender mainstreaming" gaat het om wijzigingen waarbij de benaming "geneesheer" vervangen wordt door "arts". 
 
30.11.2021 Wet van 23 november 2021 houdende wijziging van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 en tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers


 

 

 • Aanpassingen aan de termijnen i.v.m. aanvragen voor schadeloosstelling beroepsziekten. Hierdoor kunnen op basis van een koninklijk besluit afwijkingen ingeroepen worden voor deze termijnen.
 • De aanpassingen treden in werking op 18 mei 2020 waardoor in het KB van 9 december 2021 dat code 1.404.05 toevoegt aan de lijst van beroepsziekten (Covid-19 ziekte na uitbraak op de werkvloer) afwijkingen op deze termijnen konden verleend worden.
Wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970
04.11.2021 Koninklijk besluit van 17 oktober 2021 tot wijziging van boek IX, titel 2 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen van de codex over het welzijn op het werk 

  

 • Dit KB voert aanpassingen door in de codexbepalingen over pbm. Het gaat hoofdzakelijk over de omzetting van een Europese richtlijn.
 • Aanpassingen in artikels IX.2-2, IX.2-17 en IX.2-20
 • Bijlagen IX.2-1 en IX.2-2 zijn vervangen
 • Bijlage IX.2-3 is toegevoegd aan de Codex
Codex, boek IX, titel 2
18.10.2021 Koninklijk besluit van 10 oktober 2021  tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's
 
 • Aanpassing aan de omschrijving van een verzwaard risico (art. 2) en toevoeging van de redenen om een bezwaar in te dienen (art. 4/1, lid 1).
KB van 23 december 2008
14.09.2021 Koninklijk besluit van 6 september 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
 • Aanpassingen om de KB's in overeenstemming te brengen met de online informaticatoepassing (Gestautor) die gebruikt wordt door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor de regsitratie van biociden.
KB van 4 april 2019
23.08.2021 Koninklijk besluit van 14 augustus 2021 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft
 • Verduidelijkingen van de bepalingen inzake de bedrijfsbezoeken door de externe dienst en het gemotiveerd beleidsadvies voor kleinere bedrijven
 • Wijzigingen aan de bepalingen van Codex, Boek I, Titel 2, Hfst. 2 Dynamisch risicobeheersingssysteem
 • Wijzigingen aan de bepalingen van Codex, Boek II, Titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, o.m. de invoering van een nieuw hfst. 7
 • De bepalingen treden in werking op 1 januari 2022 en zijn in preventLex aangepast met de aanduiding Toekomstig recht
Codex, Boek I, Titel 2, Hfst. 2 Dynamisch risicobeheersingssysteem

Codex, Boek II, Titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
30.07.2021 Koninklijk besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
 • Wijzigingen in art. 2 en 5 van het KB Bijslagen verleend door arbeidsongevallenwet
KB 10 december 1987
29.07.2021 Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
 • Aanpassing aan art. 95 van de wet welzijn op het werk over de termijnen waarbinnen de Hoge Raad advies moet geven over ontwerpen van uitvoeringsbesluiten.
 • De normale termijn voor het geven van een advies is 6 maanden maar indien het gaat over een uitvoeringsbesluit in het kader van epidemie of pandemie zoals bepaald in art. 4 §1, lid 4 dan kan deze termijn beperkt worden (met een minimum van 14 kalenderdagen). 
Wet welzijn op het werk, art. 95
28.07.2021 Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en strekkende tot de indeling van handelingen als klasse IV en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling
 • Wijzigingen in art. 3 en art. 31 van het ARBIS
 • Wijzigingen in tabel 1 van 27 oktober 2009
KB ARBIS
KB 27 oktober 2009
16.07.2021 Koninklijk besluit van 4 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
 • Aanpassing van art. 31ter.
KB van 21 december 1971, art. 31ter
15.07.2021 Wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof
 • Aanpassingen aan art. 52, 70, 71 en 112 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
18.06.2021 Koninklijk besluit van 1 juni 2021 betreffende de aanduiding van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure
 • Aanpassing aan art. II.9-29 van de Codex welzijn op het werk
 • Opheffing van de opdrachten inzake controlegeneeskunde van de vaste operationele commissie van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk.
Codex, art. II.9-29
27.05.2021
Koninklijk besluit van 21 mei 2021 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft
 • Aanpassing van verscheidene grenswaarden in de bijlage met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling in de Codex welzijn op het werk (bijlage VI.1-1)
 • Aanpassingen onder invloed van 2 Europese richtlijnen met indicatieve grenswaarden
Bijlage VI.1-1 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
 
21.01.2021
Koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19
 • Beschrijving van de bijkomende taken die de arbeidsarts in het kader van de coronacrisis moet   opnemen, m.n. i.v.m. de contactopsporing op het werk, het uitschrijven van quarantaineattesten voor werknemers en het testen van werknemers. De taken zijn tijdelijk (duur pandemie).
 • Het uitvoeringsbesluit is genomen in uitvoering van de wet welzijn maar omwille van het tijdelijk karakter van de bepalingen niet opgenomen in de codex welzijn op het werk

  Meer info
KB van 5 januari 2021
8.1.2021
Koninklijk besluit van 28 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk
 • Aanpassing van de modaliteiten voor de pilootprojecten burnout
 • Uitbreiding van toepassingsgebied naar de ruime zorgsector

KB van 7 februari 2018

Wijzigingen 2020