Focus op uitzendwerk

Uitzendwerk houdt verhoogde risico's in. De wetgeving over uitzendwerk is geënt op de specifieke situatie van uitzendkrachten. Het KB bevat bepalingen die vooral de informatie-uitwisseling regelen, de organisatie van het gezondheidstoezicht en het onthaal regelen.